Què fem ?

CÀRRECS


President/a

Reunions periòdiques amb la direcció de l’escola
Coordinar les diferents comissions
Convocar les reunions de junta i l’ordre del dia d’aquestes
Sol·licitar les subvencions (junt amb la Coro)
Signar documents AMPA, contractes...
Presidir comissió permanent
Revisar la carta d’inici de curs
Modificar cada setembre el Pla Anual de l’escola

Vicepresident/a

Informar a la junta de tots els temes que sorgeixin a la comissió permanent o altres.
Vetllar per les assegurances
Arxivar i organitzar, junt amb la Coro ,els documents de l’AMPA
Formar part de la comissió permanent de la junta
Coordinar ,junt amb la Coro ,la compra dels llibres de text
Consultes que hagi de fer l’AMPA a la FAPAC

Secretàri/a


Fer les actes de les reunions de junta
Fer l’acta de l’Assemblea General
Formar part de la comissió permanent de la junta

Tresorer/a


Portar els comptes de l’AMPA i del menjador
Preparar,junt amb la Coro, les factures de les famílies
Tractar amb la gestoria pels temes de contractes (prèviament informats per la comissió de menjador i acollida)del personal .
Formar part de la comissió permanent

Repr. Consell Escolar


Assistir a les reunions del Consell Escolar .
Passar la informació d’aquests Consells a la junta.


Repr. Medi Ambient
Participar amb el grup del Medi Ambient de l’escola que està format per mestres i alumnes.
Passar les propostes que sorgeixen d’aquestes trobades a la junta.


COMISSIONS


Comissió permanent

Reunir-se per resoldre algun problema o tema en caràcter d’urgència, que no pugui esperar  la reunió de junta.(president, vicepresident, tresorer i secretari)
Participar a nivell municipal en les reunions : Comissió d’Escolarització, Comissió Multidisciplinar i Consell Escolar Municipal

Comissió per les famílies

Organitzar activitats per tal que les famílies autòctones i estrangeres es relacionin mitjançant tallers.
Organitzar xerrades, col.loquis... per les famílies
Participar en les reunions de Tallers de mares a nivell municipal
Sol·licitar ,si sembla interessant, les xerrades gratuïtes que ofereix la Generalitat per les famílies


Comissió cuina i menjador

Organitzar el menjador de l’escola: personal, pla de funcionament, espais, menú, riscos laborals...
Informar a les famílies en el document d’inici de curs sobre aspectes del menjador.
Contactes amb Calitec
Donar la normativa de menjador als alumnes de P3
Reunions trimestrals amb el personal de menjador i amb la direcció de l’escola quan faci falta.
Estipular els preus del menjador junt amb tresoreria.


Comissió de festes

Organitzar les diferents festes que organitza l’AMPA: castanyada, Nadal, carnestoltes, caminada i festa de fi de curs
Reunions per organitzar les festes per després poder passar la informació a la junta i demanar voluntaris (tots els membres de junta col·laboren el dia de la festa)per les diferents tasques que comporta cada festa.
Recull de valoració i organització de cada festa per facilitar la tasca pel proper any.
Buscar voluntaris per ajudar en l’organització de les festes de l’escola.

Comissió d’extraescolars

Assistir a les reunions del Pla Català de l’Esport i del Pla d’Entorn a nivell municipal i passar la informació a la junta.
Organitzar extraescolars a la nostra escola:mecanografia, servei de biblioteca,aula d’ordinadors...(monitors, dies, espais)
Organitzar les acollides i el casalet de tardes


Comissió de comunicació


Vetllar per l’actualització de la pàgina web.Buscar una nova proposta.
Col·laborar amb la revista el ximplet (passant fotografies i alguna explicació d’una activitat organitzada per l’AMPA
Crear l’InfoAMPA (full informatiu pels pares d’activitats que fa l’AMPA i algun  article o informacions relacionades amb l’educació dels fills)